Chương trình đào tạo chất lượng cao của nhà Trường được xây dựng dựa trên tinh hoa của giáo dục đại học trên thế giới kết hợp với đặc thù của giáo dục Việt Nam nhằm mang lại giá trị gia tăng cao và sự khác biệt cho người học ở cả năm khía cạnh: kiến thức, tư duy, kỹ năng, hành vi và thái độ. Với định hướng và cam kết này, các sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường ở phạm vi khu vực và quốc tế.


Development training

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu dui metus, suscipit malesuada sapien. Vestibulum convallis dolor nec urna tempus porttitor. Pellentesque bibendum lectus a ante congue hendrerit.
QE training

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eu dui metus, suscipit malesuada sapien. Vestibulum convallis dolor nec urna tempus porttitor. Pellentesque bibendum lectus a ante congue hendrerit.