Các thông báo mới nhất

Thời khóa biểu dự kiến các lớp chất lượng cao HKII, 2015-2016

posted Apr 15, 2016, 12:18 AM by TRƯƠNG THÀNH CÔNG Phòng CNNTT-TV   [ updated Apr 15, 2016, 12:25 AM ]

Thời khóa biểu các lớp chất lượng cao

posted Jan 17, 2016, 11:17 PM by Unknown user   [ updated Jan 17, 2016, 11:54 PM ]

Các bạn tải file thời khóa biểu đính kèm.

1-2 of 2